tietosuojaseloste

Suomen Ajoinfo Oy

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi

Suomen Ajoinfo Oy:n asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Suomen Ajoinfo Oy, Y‑tunnus 2192741–1

Rekisterin käyt­tö­tar­koi­tus

Rekisterin käyt­tö­tar­koi­tus on toi­mia Suomen Ajoinfo Oy:n asiakastietorekisterinä.

Tietoja voi­daan käyt­tää seu­raa­viin käyttötarkoituksiin

 • Tilausten käsit­te­ly ja toimitus
 • Laskutus- ja maksuliikenne
 • Palvelujen tuot­ta­mi­nen ja kehitys
 • Markkinointi

Säännönmukaiset tie­to­läh­teet

Pääasiallinen tie­to­läh­de on asia­kas itse. Tietoja voi­daan hank­kia myös viranomais- ja yri­tys­tie­to­re­kis­te­reis­tä sekä yhtei­sil­tä yhteistyökumppaneilta.

Rekisterin tie­to­si­säl­tö

Rekisteri sisäl­tää pää­asial­li­ses­ti asiak­kai­den itsen­sä Suomen Ajoinfo Oy:lle anta­mia tietoja.

Rekisteri voi sisäl­tää mm. seu­raa­via asiakastietoja

 • Henkilön nimi
 • Yrityksen nimi ja tunnus
 • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Posti‑, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
 • Palvelu- ja käyttöasetukset
 • Tuote- ja pal­ve­lu­ti­laus­ten tiedot
 • Muut pal­ve­lui­den edel­lyt­tä­mät asiak­kaan anta­mat tiedot

Säännönmukaiset tie­to­jen luovutukset

Asiakkaan suos­tu­muk­sel­la tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa asiak­kaan ja Suomen Ajoinfo Oy:n yhtei­sil­le yhteis­työ­kump­pa­neil­le asiak­kaan tilaa­mien tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen toimittamiseksi.

Laskutukseen liit­ty­viä tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa mak­su­lii­ken­net­tä välit­tä­vil­lä tahoille.

Tietoja ei luo­vu­te­ta muil­le kol­man­sil­le tahoil­le EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Tietoja voi­daan luo­vut­taa viran­omai­sil­le, jos nämä esit­tä­vät Suomen lakiin perus­tu­van pyynnön.

Rekisterin suo­jauk­sen periaatteet

Manuaalinen aineis­to

Tietoja ei säi­ly­te­tä fyy­si­si­nä kap­pa­lei­na pois lukien kir­jan­pi­to, johon on pää­sy vain mää­rä­tyil­lä Suomen Ajoinfo Oy:n työn­te­ki­jöil­lä ja kir­jan­pi­tä­jäl­lä, joi­ta sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietohallintajärjestelmiin tal­len­ne­tut tiedot

Tiedot siir­re­tään SSL-suojatun yhtey­den ylitse.

Sähköiset tie­dot on suo­jat­tu palo­muu­ril­la. Vain erik­seen mää­rä­tyil­lä Suomen Ajoinfo Oy:n työn­te­ki­jöil­lä on pää­sy rekis­te­ri­tie­toi­hin. Työntekijät tun­nis­te­taan käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la ja sala­sa­nal­la. Tietoja käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­si­na eikä nii­tä saa ilmais­ta muil­le kuin nii­tä työs­sään tar­vit­se­vil­le, joi­ta sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on hen­ki­lö­tie­to­lain 26–28 §:n mukai­ses­ti oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kirjallinen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le henkilölle.

Tarkastusoikeus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteutettuna.

 

Evästeet

Tämä verk­ko­si­vus­to käyt­tää eväs­tei­tä. Evästeet (engl. coo­kies) ovat verk­ko­pal­ve­lum­me tuot­ta­mia pie­niä teksti-tiedostoja, jot­ka verk­ko­se­lai­me­si suos­tu­muk­sel­la tal­len­tu­vat selain­lait­tee­si muis­tiin. Evästeiden avul­la voim­me ana­ly­soi­da selai­mel­la­si verk­ko­pal­ve­lul­lem­me teke­miä­si pal­ve­lu­pyyn­tö­jä, yksi­löi­dä sivus­toa käyt­täes­sä­si teke­miä­si valin­to­ja ja ase­tuk­sia, sekä tuot­taa nii­den perus­teel­la yksi­löl­li­siä palveluja.

Verkkoselaimesi toi­min­noil­la eväs­teis­tä voi kiel­täy­tyä tai eväs­tei­tä voi pois­taa. Se kui­ten­kin vai­kut­taa mah­dol­li­suuk­siim­me tuot­taa yksi­löl­li­siä laa­duk­kai­ta verkkopalveluja.